นโยบายผู้บริหาร


#
1 ประกาศนโยบายเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานโรงพยาบาลขุขันธ์_000516
2 ประกาศนโยบาย องค์คุณธรรม คปสอ.ขุขันธ์ ปี 2563_000515
3 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม
4 นโยบายคุณธรรมแและความโปร่งใส่
5 เกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา_000517

รูปภาพ / กิจกรรม