หน้าที่และอำนาจ


#
1 พรบ.การจัดตั้งสถานพยาาล 2559
2 พรบ.การจัดตั้งสถานพยาบาล 2541
3 การประกอบกิจการสถานพยาบาลตามพรบ.2541
4 กฏกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
5 กฏกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘

รูปภาพ / กิจกรรม