วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ (vision) 

เป็นโรงพยาบาลชุมชนเป็นเลิศด้านบริการ  มีระบบบริหารจัดการที่ดี  เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข


พันธกิจ (mission)

M1 : จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทั้ง 4 มิติ

M2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

M3 : บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

M4 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพ

M5 : สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร


ค่านิยม (Core values) : VP-SMILE

V  =   Visionary leadership : ผู้นำมีวิสัยทัศน์

P  =  Patient focus : ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

S  =  Systems perspective : การมองเชิงระบบ

M  =  Management by fact : การบริหารด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง

I  =  Innovation, Individual Commitment : การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน   การกำหนดเป้าหมายรายบุคคล

L  =  Learning : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

E  =  Evidence base approach, Empowerment : การใช้ข้อมูลทางวิชาการ หรือข้อมูลทางวิทาศาสตร์   การสร้างพลังอำนาจ


เป้าประสงค์ (Goals)

1. พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดระดับ 3 และการบำบัดทดแทนไต  ตาม Service plan

2. พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เฉพาะทางในด้านการดูแลผู้ป่วย 4 สาขาหลัก

3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย HIV/STI ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

5. เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายบริการสุขภาพมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคNCD

6. เพื่อให้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยในชุมชนมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

7. เพื่อให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี

8. มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เพื่อให้ระบบตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

10. เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคงเพียงพอในการจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพ

11. เพื่อบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

12. เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้

13. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพประชาชน

14. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร

15. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความผูกพันกับองค์กร

16. เพื่อบริหารจัดการด้านอัตรากำลังทางการพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงาน


เข็มมุ่งโรงพยาบาล (Hoshin)

พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัยตามระบบ Patient Safety Goals และ Personel Safety Goals 

(2P Safety : SIMPLE) 


 

รูปภาพ / กิจกรรม