ระดับหน่วยงานองค์กรพยาบาล

 

ระบบงานยานพาหนะ

 

ส่งซ่อมฯ คอมพิวเตอร์

 

บันทึกการฝึกอบรม

 

ระบบขอใช้ห้องประชุม

 

ระบบขอใช้รถ ออนไลน์

 

ส่งซ่อมฯ งานซ่อมบำรุง

 

ระบบงานโสตทัศนศิลป์

 

แบบประเมิน HIV

เบิกเวชภัณฑ์ รพ.สต.

เวทีรายงานเฉพาะกิจ

 

 

     

รูปภาพ / กิจกรรม